پادکست کانال کودک https://koodakchannel.com/ پادکست تعلیم و تربیت کودک و نوجوان Thu, 17 Dec 2020 04:16:40 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.5.3 https://koodakchannel.com/wp-content/uploads/2020/01/cropped-14002-23-scaled-e1589744447716-32x32.jpg پادکست کانال کودک https://koodakchannel.com/ 32 32 پادکست تخصصی پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان. <br /> در وب سایت، مشاوره رایگان و مشاوره اختصاصی در دسترس شماست. وب سایت کانال کودک را ببینید<br /> koodakchannel.com<br /> اگر نظر یا انتقاد یا پیشنهادی دارید که نیازمند پاسخ سردبیر است، لطفا" به وب سایت مراجعه کنید و ایمیل ارسال نمایید. پاسخ به نظرات مخاطبان در اپلیکیشن های مختلف مقدور نیست.<br /> Farhad Kharazmi clean episodic Farhad Kharazmi kharazmi1983@yahoo.com kharazmi1983@yahoo.com (Farhad Kharazmi) koodakchannel.com © پادکست کانال کودک پادکست کانال کودک https://koodakchannel.com/wp-content/uploads/2020/08/1400234.jpg https://koodakchannel.com/ Iran اپیزود سیزدهم : اولین روز مدرسه ؛ با اضطراب جدایی و اضطراب از غریبه ها چه باید کرد؟ https://koodakchannel.com/2020/09/21/%d8%a7%d9%be%db%8c%d8%b2%d9%88%d8%af-%d8%b3%db%8c%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%87-%d8%9b-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b6%d8%b7/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25a7%25d9%25be%25db%258c%25d8%25b2%25d9%2588%25d8%25af-%25d8%25b3%25db%258c%25d8%25b2%25d8%25af%25d9%2587%25d9%2585-%25d8%25a7%25d9%2588%25d9%2584%25db%258c%25d9%2586-%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b2-%25d9%2585%25d8%25af%25d8%25b1%25d8%25b3%25d9%2587-%25d8%259b-%25d8%25a8%25d8%25a7-%25d8%25a7%25d8%25b6%25d8%25b7 Mon, 21 Sep 2020 19:02:32 +0000 https://koodakchannel.com/?p=3009 https://koodakchannel.com/2020/09/21/%d8%a7%d9%be%db%8c%d8%b2%d9%88%d8%af-%d8%b3%db%8c%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%87-%d8%9b-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b6%d8%b7/#respond https://koodakchannel.com/2020/09/21/%d8%a7%d9%be%db%8c%d8%b2%d9%88%d8%af-%d8%b3%db%8c%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%87-%d8%9b-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b6%d8%b7/feed/ 0 <p>در این اپیزود به مسئله اضطراب در کودکان می پردازیم. ضمن بررسی علل و عوامل بوجود آمدن اضطراب جدایی و اضطراب از روبرو شدن با غریبه ها در کودکان، باید و نباید هایی را نیز...</p> <p>The post <a rel="nofollow" href="https://koodakchannel.com/2020/09/21/%d8%a7%d9%be%db%8c%d8%b2%d9%88%d8%af-%d8%b3%db%8c%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%87-%d8%9b-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b6%d8%b7/">اپیزود سیزدهم : اولین روز مدرسه ؛ با اضطراب جدایی و اضطراب از غریبه ها چه باید کرد؟</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://koodakchannel.com">پادکست کانال کودک</a>.</p> در این اپیزود به مسئله اضطراب در کودکان می پردازیم. ضمن بررسی علل و عوامل بوجود آمدن اضطراب جدایی و اضطراب از روبرو شدن با غریبه ها در کودکان، باید و نباید هایی را نیز درباره اولین روزهای مدرسه کودکان خواهیم شنید.

اسپانسر : میهن پرداخت mihanpardakht.net

تهیه کننده و راوی : فرهاد خوارزمی
بازدید از وب سایت کانال کودک : koodakchannel.com
مشاوره اختصاصی با فرهاد خوارزمی : koodakchannel.com/booking
اطلاعات درباره پشتیبانی و اسپانسرشیپ : koodakchannel.com/sponsorship

The post اپیزود سیزدهم : اولین روز مدرسه ؛ با اضطراب جدایی و اضطراب از غریبه ها چه باید کرد؟ appeared first on پادکست کانال کودک.

]]>
در این اپیزود به مسئله اضطراب در کودکان می پردازیم. ضمن بررسی علل و عوامل بوجود آمدن اضطراب جدایی و اضطراب از روبرو شدن با غریبه ها در کودکان، باید و نباید هایی را نیز... در این اپیزود به مسئله اضطراب در کودکان می پردازیم. ضمن بررسی علل و عوامل بوجود آمدن اضطراب جدایی و اضطراب از روبرو شدن با غریبه ها در کودکان، باید و نباید هایی را نیز درباره اولین روزهای مدرسه کودکان خواهیم شنید.اسپانسر : میهن پرداخت mihanpardakht.netتهیه کننده و راوی : فرهاد خوارزمیبازدید از وب سایت کانال کودک : koodakchannel.comمشاوره اختصاصی با فرهاد خوارزمی : koodakchannel.com/bookingاطلاعات درباره پشتیبانی و اسپانسرشیپ : koodakchannel.com/sponsorship
]]>
Farhad Kharazmi 13 اپیزود سیزدهم : اولین روز مدرسه ؛ با اضطراب جدایی و اضطراب از غریبه ها چه باید کرد؟ yes 38:55
اپیزود دوازدهم : نوجوانان و مصرف دراگ ، الکل ، مخدر ؛ پدر ! مادر ! شما متهمید ! https://koodakchannel.com/2020/08/27/%d9%86%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%af%d8%b1%d8%a7%da%af-%d8%8c-%d8%a7%d9%84%da%a9%d9%84-%d8%8c-%d9%85%d8%ae%d8%af%d8%b1/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d9%2586%25d9%2588%25d8%25ac%25d9%2588%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%2588-%25d9%2585%25d8%25b5%25d8%25b1%25d9%2581-%25d8%25af%25d8%25b1%25d8%25a7%25da%25af-%25d8%258c-%25d8%25a7%25d9%2584%25da%25a9%25d9%2584-%25d8%258c-%25d9%2585%25d8%25ae%25d8%25af%25d8%25b1 Thu, 27 Aug 2020 03:07:11 +0000 https://koodakchannel.com/?p=2987 https://koodakchannel.com/2020/08/27/%d9%86%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%af%d8%b1%d8%a7%da%af-%d8%8c-%d8%a7%d9%84%da%a9%d9%84-%d8%8c-%d9%85%d8%ae%d8%af%d8%b1/#respond https://koodakchannel.com/2020/08/27/%d9%86%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%af%d8%b1%d8%a7%da%af-%d8%8c-%d8%a7%d9%84%da%a9%d9%84-%d8%8c-%d9%85%d8%ae%d8%af%d8%b1/feed/ 0 <p>در این اپیزود به تاثیر مصرف مواد مخدر و نوشیدن الکل بر عملکرد مغز میپردازیم و می شنویم که چگونه مصرف مخدر و نوشیدن الکل کارکرد مغز را تحت تاثیر قرار داده و سبب اعتیاد...</p> <p>The post <a rel="nofollow" href="https://koodakchannel.com/2020/08/27/%d9%86%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%af%d8%b1%d8%a7%da%af-%d8%8c-%d8%a7%d9%84%da%a9%d9%84-%d8%8c-%d9%85%d8%ae%d8%af%d8%b1/">اپیزود دوازدهم : نوجوانان و مصرف دراگ ، الکل ، مخدر ؛ پدر ! مادر ! شما متهمید !</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://koodakchannel.com">پادکست کانال کودک</a>.</p> در این اپیزود به تاثیر مصرف مواد مخدر و نوشیدن الکل بر عملکرد مغز میپردازیم و می شنویم که چگونه مصرف مخدر و نوشیدن الکل کارکرد مغز را تحت تاثیر قرار داده و سبب اعتیاد میشود. همچنین روشهای پیشگیری درمان اعتیاد را نیز مرور خواهیم کرد.

اسپانسر : میهن پرداخت mihanpardakht.net

تهیه کننده و راوی : فرهاد خوارزمی
بازدید از وب سایت کانال کودک : koodakchannel.com
مشاوره اختصاصی با فرهاد خوارزمی : koodakchannel.com/booking
اطلاعات درباره پشتیبانی و اسپانسرشیپ : koodakchannel.com/sponsorship

The post اپیزود دوازدهم : نوجوانان و مصرف دراگ ، الکل ، مخدر ؛ پدر ! مادر ! شما متهمید ! appeared first on پادکست کانال کودک.

]]>
در این اپیزود به تاثیر مصرف مواد مخدر و نوشیدن الکل بر عملکرد مغز میپردازیم و می شنویم که چگونه مصرف مخدر و نوشیدن الکل کارکرد مغز را تحت تاثیر قرار داده و سبب اعتیاد... در این اپیزود به تاثیر مصرف مواد مخدر و نوشیدن الکل بر عملکرد مغز میپردازیم و می شنویم که چگونه مصرف مخدر و نوشیدن الکل کارکرد مغز را تحت تاثیر قرار داده و سبب اعتیاد میشود. همچنین روشهای پیشگیری درمان اعتیاد را نیز مرور خواهیم کرد.اسپانسر : میهن پرداخت mihanpardakht.netتهیه کننده و راوی : فرهاد خوارزمیبازدید از وب سایت کانال کودک : koodakchannel.comمشاوره اختصاصی با فرهاد خوارزمی : koodakchannel.com/bookingاطلاعات درباره پشتیبانی و اسپانسرشیپ : koodakchannel.com/sponsorship
]]>
Farhad Kharazmi 12 اپیزود دوازدهم : نوجوانان و مصرف دراگ ، الکل ، مخدر ؛ پدر ! مادر ! شما متهمید ! clean 38:03
اپیزود یازدهم : پیشگیری از اعتیاد به بازیهای ویدیئویی و گیمینگ و مواجهه با آن https://koodakchannel.com/2020/05/16/%d8%a7%d9%be%db%8c%d8%b2%d9%88%d8%af-%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d9%be%db%8c%d8%b4%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25a7%25d9%25be%25db%258c%25d8%25b2%25d9%2588%25d8%25af-%25db%258c%25d8%25a7%25d8%25b2%25d8%25af%25d9%2587%25d9%2585-%25d9%25be%25db%258c%25d8%25b4%25da%25af%25db%258c%25d8%25b1%25db%258c-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d8%25a7%25d8%25b9%25d8%25aa%25db%258c%25d8%25a7%25d8%25af-%25d8%25a8%25d9%2587-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b2 Fri, 15 May 2020 23:11:44 +0000 https://koodakchannel.com/?p=2890 https://koodakchannel.com/2020/05/16/%d8%a7%d9%be%db%8c%d8%b2%d9%88%d8%af-%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d9%be%db%8c%d8%b4%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2/#respond https://koodakchannel.com/2020/05/16/%d8%a7%d9%be%db%8c%d8%b2%d9%88%d8%af-%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d9%be%db%8c%d8%b4%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2/feed/ 0 <p>در این اپیزود میشنوید که چرا اعتیاد به بازی های کامپیوتری و گیمینگ تفاوتی با اعتیاد به مواد مخدر و الکل ندارد و به اندازه آنها خطرناک است. سرکی میکشیم به سیاست های استودیو های...</p> <p>The post <a rel="nofollow" href="https://koodakchannel.com/2020/05/16/%d8%a7%d9%be%db%8c%d8%b2%d9%88%d8%af-%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d9%be%db%8c%d8%b4%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2/">اپیزود یازدهم : پیشگیری از اعتیاد به بازیهای ویدیئویی و گیمینگ و مواجهه با آن</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://koodakchannel.com">پادکست کانال کودک</a>.</p> در این اپیزود میشنوید که چرا اعتیاد به بازی های کامپیوتری و گیمینگ تفاوتی با اعتیاد به مواد مخدر و الکل ندارد و به اندازه آنها خطرناک است. سرکی میکشیم به سیاست های استودیو های بازی سازی و راه ها و روش های پیشگیری از اعتیاد کودکان و نوجوانان به بازی های ویدیئویی را بر خواهیم شمرد.

اسپانسر : میهن پرداخت mihanpardakht.net

تهیه کننده و راوی : فرهاد خوارزمی
بازدید از وب سایت کانال کودک : koodakchannel.com
مشاوره اختصاصی با فرهاد خوارزمی : koodakchannel.com/booking
اطلاعات درباره پشتیبانی و اسپانسرشیپ : koodakchannel.com/sponsorship

The post اپیزود یازدهم : پیشگیری از اعتیاد به بازیهای ویدیئویی و گیمینگ و مواجهه با آن appeared first on پادکست کانال کودک.

]]>
در این اپیزود میشنوید که چرا اعتیاد به بازی های کامپیوتری و گیمینگ تفاوتی با اعتیاد به مواد مخدر و الکل ندارد و به اندازه آنها خطرناک است. سرکی میکشیم به سیاست های استودیو های... در این اپیزود میشنوید که چرا اعتیاد به بازی های کامپیوتری و گیمینگ تفاوتی با اعتیاد به مواد مخدر و الکل ندارد و به اندازه آنها خطرناک است. سرکی میکشیم به سیاست های استودیو های بازی سازی و راه ها و روش های پیشگیری از اعتیاد کودکان و نوجوانان به بازی های ویدیئویی را بر خواهیم شمرد.اسپانسر : میهن پرداخت mihanpardakht.netتهیه کننده و راوی : فرهاد خوارزمیبازدید از وب سایت کانال کودک : koodakchannel.comمشاوره اختصاصی با فرهاد خوارزمی : koodakchannel.com/bookingاطلاعات درباره پشتیبانی و اسپانسرشیپ : koodakchannel.com/sponsorship
]]>
ّFarhad Kharazmi 11 اپیزود یازدهم : پیشگیری از اعتیاد به بازیهای ویدیئویی و گیمینگ و مواجهه با آن clean 27:33
اپیزود دهم : کودکان و نوجوانان چگونه باید با یک «مرگ» در خانواده روبرو شوند؟ https://koodakchannel.com/2020/04/16/%d8%a7%d9%be%db%8c%d8%b2%d9%88%d8%af-%d8%af%d9%87%d9%85-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%86%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%a7%db%8c/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25a7%25d9%25be%25db%258c%25d8%25b2%25d9%2588%25d8%25af-%25d8%25af%25d9%2587%25d9%2585-%25da%25a9%25d9%2588%25d8%25af%25da%25a9%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%2588-%25d9%2586%25d9%2588%25d8%25ac%25d9%2588%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25a7%25d9%2586-%25da%2586%25da%25af%25d9%2588%25d9%2586%25d9%2587-%25d8%25a8%25d8%25a7%25db%258c Wed, 15 Apr 2020 21:22:24 +0000 https://koodakchannel.com/?p=2724 https://koodakchannel.com/2020/04/16/%d8%a7%d9%be%db%8c%d8%b2%d9%88%d8%af-%d8%af%d9%87%d9%85-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%86%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%a7%db%8c/#respond https://koodakchannel.com/2020/04/16/%d8%a7%d9%be%db%8c%d8%b2%d9%88%d8%af-%d8%af%d9%87%d9%85-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%86%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%a7%db%8c/feed/ 0 <p>تاثیر مرگ والدین بر کودکان و نوجوانان و نیز آسیب های مرگ پدر و مادر و اعضای خانواده بر کودک و نوجوان، از جمله مواردی است که در اپیزود دهم پادکست کانال کودک به آنها...</p> <p>The post <a rel="nofollow" href="https://koodakchannel.com/2020/04/16/%d8%a7%d9%be%db%8c%d8%b2%d9%88%d8%af-%d8%af%d9%87%d9%85-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%86%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%a7%db%8c/">اپیزود دهم : کودکان و نوجوانان چگونه باید با یک «مرگ» در خانواده روبرو شوند؟</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://koodakchannel.com">پادکست کانال کودک</a>.</p> تاثیر مرگ والدین بر کودکان و نوجوانان و نیز آسیب های مرگ پدر و مادر و اعضای خانواده بر کودک و نوجوان، از جمله مواردی است که در اپیزود دهم پادکست کانال کودک به آنها پرداخته میشود.

تهیه کننده و راوی : فرهاد خوارزمی
بازدید از وب سایت کانال کودک : koodakchannel.com
مشاوره اختصاصی با فرهاد خوارزمی : koodakchannel.com/booking
اطلاعات درباره پشتیبانی و اسپانسرشیپ : koodakchannel.com/sponsorship

The post اپیزود دهم : کودکان و نوجوانان چگونه باید با یک «مرگ» در خانواده روبرو شوند؟ appeared first on پادکست کانال کودک.

]]>
تاثیر مرگ والدین بر کودکان و نوجوانان و نیز آسیب های مرگ پدر و مادر و اعضای خانواده بر کودک و نوجوان، از جمله مواردی است که در اپیزود دهم پادکست کانال کودک به آنها... تاثیر مرگ والدین بر کودکان و نوجوانان و نیز آسیب های مرگ پدر و مادر و اعضای خانواده بر کودک و نوجوان، از جمله مواردی است که در اپیزود دهم پادکست کانال کودک به آنها پرداخته میشود.<br /> تهیه کننده و راوی : فرهاد خوارزمی<br /> بازدید از وب سایت کانال کودک : koodakchannel.com<br /> مشاوره اختصاصی با فرهاد خوارزمی : koodakchannel.com/booking<br /> اطلاعات درباره پشتیبانی و اسپانسرشیپ : koodakchannel.com/sponsorship Farhad Kharazmi 10 اپیزود دهم : کودکان و نوجوانان چگونه باید با یک «مرگ» در خانواده روبرو شوند؟ 41:15
اپیزود نهم : یک «انجیل» درباره آموزش کودکان مبتلا به اوتیسم (قسمت دوم) https://koodakchannel.com/2020/04/11/episode-nine/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=episode-nine Fri, 10 Apr 2020 23:08:15 +0000 https://koodakchannel.com/?p=2691 https://koodakchannel.com/2020/04/11/episode-nine/#respond https://koodakchannel.com/2020/04/11/episode-nine/feed/ 0 <p>در این اپیزود به سئوالات متداولی که درباره کودکان مبتلا به اوتیسم وجود دارد و دکتر بری پریزانت در کتاب Uniquely Human به آنها اشاره کرده است، پرداخته میشود. این اپیزود سومین و آخرین متحوا...</p> <p>The post <a rel="nofollow" href="https://koodakchannel.com/2020/04/11/episode-nine/">اپیزود نهم : یک «انجیل» درباره آموزش کودکان مبتلا به اوتیسم (قسمت دوم)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://koodakchannel.com">پادکست کانال کودک</a>.</p> در این اپیزود به سئوالات متداولی که درباره کودکان مبتلا به اوتیسم وجود دارد و دکتر بری پریزانت در کتاب Uniquely Human به آنها اشاره کرده است، پرداخته میشود. این اپیزود سومین و آخرین متحوا در پادکست است که به موضوع اوتیسم پرداخته شده است.

تهیه کننده و راوی : فرهاد خوارزمی
بازدید از وب سایت کانال کودک : koodakchannel.com
مشاوره اختصاصی با فرهاد خوارزمی : koodakchannel.com/booking
اطلاعات درباره پشتیبانی و اسپانسرشیپ : koodakchannel.com/sponsorship

The post اپیزود نهم : یک «انجیل» درباره آموزش کودکان مبتلا به اوتیسم (قسمت دوم) appeared first on پادکست کانال کودک.

]]>
پاسخ به پرسشهایی درباره اوتیسم در این اپیزود به سئوالات متداولی که درباره کودکان مبتلا به اوتیسم وجود دارد و دکتر بری پریزانت در کتاب Uniquely Human به آنها اشاره کرده است، پرداخته میشود. این اپیزود سومین و آخرین متحوا در پادکست است که به موضوع اوتیسم پرداخته شده است. Farhad Kharazmi 9 اپیزود نهم : یک «انجیل» درباره آموزش کودکان مبتلا به اوتیسم (قسمت دوم) clean 21:50
اپیزود هشتم : یک «انجیل» درباره آموزش کودکان مبتلا به اوتیسم (قسمت اول) https://koodakchannel.com/2020/01/17/episodeeight/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=episodeeight Thu, 16 Jan 2020 21:51:59 +0000 https://koodakchannel.com/?p=2583 https://koodakchannel.com/2020/01/17/episodeeight/#respond https://koodakchannel.com/2020/01/17/episodeeight/feed/ 0 <p>در این اپیزود میشنوید: راه ها و روش های بهبود مشکلات کودکان مبتلا به اوتیسم؛ تربیت و آموزش و پرورش مناسب برای کودکان اوتیستیک؛ چگونگی درک و پذیرش کودکان مبتلا به اوتیسم؛ بررسی و خلاصه...</p> <p>The post <a rel="nofollow" href="https://koodakchannel.com/2020/01/17/episodeeight/">اپیزود هشتم : یک «انجیل» درباره آموزش کودکان مبتلا به اوتیسم (قسمت اول)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://koodakchannel.com">پادکست کانال کودک</a>.</p> در این اپیزود میشنوید:
راه ها و روش های بهبود مشکلات کودکان مبتلا به اوتیسم
؛ تربیت و آموزش و پرورش مناسب برای کودکان اوتیستیک
؛ چگونگی درک و پذیرش کودکان مبتلا به اوتیسم
؛ بررسی و خلاصه کتاب Uniquely Human – انسانی منحصر بفرد، یک راه متفاوت برای برخورد با اوتیسم

تهیه کننده و راوی : فرهاد خوارزمی

بازدید از وب سایت کانال کودک : koodakchannel.com
مشاوره اختصاصی با فرهاد خوارزمی : koodakchannel.com/booking
اطلاعات درباره پشتیبانی و اسپانسرشیپ : koodakchannel.com/sponsorship

The post اپیزود هشتم : یک «انجیل» درباره آموزش کودکان مبتلا به اوتیسم (قسمت اول) appeared first on پادکست کانال کودک.

]]>
بررسی و خلاصه کتاب انسانی کاملا" منحصر بفرد در این اپیزود میشنوید:<br /> راه ها و روش های بهبود مشکلات کودکان مبتلا به اوتیسم<br /> ؛ تربیت و آموزش و پرورش مناسب برای کودکان اوتیستیک<br /> ؛ چگونگی درک و پذیرش کودکان مبتلا به اوتیسم<br /> ؛ بررسی و خلاصه کتاب Uniquely Human - انسانی منحصر بفرد، یک راه متفاوت برای برخورد با اوتیسم Farhad Kharazmi 8 اپیزود هشتم : یک «انجیل» درباره آموزش کودکان مبتلا به اوتیسم (قسمت اول) clean 59:11
اپیزود هفتم : اوتیسم؛ انسانی منحصر بفرد، دنیایی متفاوت https://koodakchannel.com/2019/11/29/episode7/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=episode7 Fri, 29 Nov 2019 17:37:28 +0000 https://koodakchannel.com/?p=2476 https://koodakchannel.com/2019/11/29/episode7/#comments https://koodakchannel.com/2019/11/29/episode7/feed/ 3 <p>اوتیسم چیست و مبتلایان اوتیسم چگونه افرادی هستند؟ ؛ در ذهن و زندگی یک فرد اوتیستیک چه میگذرد؟ ؛ بررسی علائم و مشخصه های اوتیسم ؛ توضیحاتی درباره انواع مختلف اوتیسم ؛ کودک مبتلا به...</p> <p>The post <a rel="nofollow" href="https://koodakchannel.com/2019/11/29/episode7/">اپیزود هفتم : اوتیسم؛ انسانی منحصر بفرد، دنیایی متفاوت</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://koodakchannel.com">پادکست کانال کودک</a>.</p> اوتیسم چیست و مبتلایان اوتیسم چگونه افرادی هستند؟
؛ در ذهن و زندگی یک فرد اوتیستیک چه میگذرد؟
؛ بررسی علائم و مشخصه های اوتیسم
؛ توضیحاتی درباره انواع مختلف اوتیسم
؛ کودک مبتلا به اوتیسم در بزرگسالی با چه چالش هایی مواجه خواهد بود؟

تهیه کننده وراوی : فرهاد خوارزمی
موسیقی متن اپیزود : Rain Man (film) by Hans Zimmer
بازدید از وب سایت کانال کودک : koodakchannel.com
مشاوره اختصاصی با فرهاد خوارزمی : koodakchannel.com/booking
اطلاعات درباره پشتیبانی و اسپانسرشیپ : koodakchannel.com/sponsorship

The post اپیزود هفتم : اوتیسم؛ انسانی منحصر بفرد، دنیایی متفاوت appeared first on پادکست کانال کودک.

]]>
اوتیسم چیست و چه مشخصه هایی دارد؟ اوتیسم چیست و مبتلایان اوتیسم چگونه افرادی هستند؟<br /> ؛ در ذهن و زندگی یک فرد اوتیستیک چه میگذرد؟<br /> ؛ بررسی علائم و مشخصه های اوتیسم <br /> ؛ توضیحاتی درباره انواع مختلف اوتیسم<br /> ؛ کودک مبتلا به اوتیسم در بزرگسالی با چه چالش هایی مواجه خواهد بود؟ Farhad Kharazmi 7 اپیزود هفتم : اوتیسم؛ انسانی منحصر بفرد، دنیایی متفاوت clean 41:22
اپیزود ششم : مطالب مهمی که باید درباره دوران بلوغ و نوجوانی بدانیم https://koodakchannel.com/2019/11/07/episodesix/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=episodesix Thu, 07 Nov 2019 17:50:28 +0000 https://koodakchannel.com/?p=2370 https://koodakchannel.com/2019/11/07/episodesix/#comments https://koodakchannel.com/2019/11/07/episodesix/feed/ 2 <p>وزن و چربی بدن در ابتدای دوران بلوغ چقدر باید باشد؛ بررسی اختلالات رفتاری در نوجوانان مانند مصرف سیگار و مواد و سکس؛ اعتیاد به بازی های کامپیوتری در نوجوانان؛ گرایش به سیاست، فلسفه و...</p> <p>The post <a rel="nofollow" href="https://koodakchannel.com/2019/11/07/episodesix/">اپیزود ششم : مطالب مهمی که باید درباره دوران بلوغ و نوجوانی بدانیم</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://koodakchannel.com">پادکست کانال کودک</a>.</p> وزن و چربی بدن در ابتدای دوران بلوغ چقدر باید باشد
؛ بررسی اختلالات رفتاری در نوجوانان مانند مصرف سیگار و مواد و سکس
؛ اعتیاد به بازی های کامپیوتری در نوجوانان
؛ گرایش به سیاست، فلسفه و مذهب در نوجوانان
؛ انتخاب رشته و ادامه تحصیل نوجوانان
؛ موضوعات مهم تربیت نوجوانان

تهیه کننده و راوی : فرهاد خوارزمی
موسیقی متن اپیزود : The Adults In The Room by Alexandre Desplat
بازدید از وب سایت کانال کودک : koodakchannel.com
مشاوره اختصاصی با فرهاد خوارزمی : koodakchannel.com/booking
اطلاعات درباره پشتیبانی و اسپانسرشیپ : koodakchannel.com/sponsorship

The post اپیزود ششم : مطالب مهمی که باید درباره دوران بلوغ و نوجوانی بدانیم appeared first on پادکست کانال کودک.

]]>
مطالب مهمی درباره دوران بلوغ و نوجوانی وزن و چربی بدن در ابتدای دوران بلوغ چقدر باید باشد<br /> ؛ بررسی اختلالات رفتاری در نوجوانان مانند مصرف سیگار و مواد و سکس<br /> ؛ اعتیاد به بازی های کامپیوتری در نوجوانان<br /> ؛ گرایش به سیاست، فلسفه و مذهب در نوجوانان<br /> ؛ انتخاب رشته و ادامه تحصیل نوجوانان<br /> ؛ موضوعات مهم تربیت نوجوانان Farhad Kharazmi 6 اپیزود ششم : تربیت نوجوانان؛ مطالب مهمی که باید درباره دوران بلوغ و نوجوانی بدانیم clean 35:43
اپیزود پنجم : پاسخ به پرسش های شما درباره مشکلات فرزندانتان (قسمت اول) https://koodakchannel.com/2019/10/28/episodefive/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=episodefive Mon, 28 Oct 2019 17:19:26 +0000 https://koodakchannel.com/?p=2331 https://koodakchannel.com/2019/10/28/episodefive/#comments https://koodakchannel.com/2019/10/28/episodefive/feed/ 1 <p>در اپیزود پنجم به تعدادی از سئوالات مخاطبان پادکست درباره مسائل و مشکلاتشان با کودکان و نوجوانان خود پاسخ داده شده که با هدف افزایش آگاهی همگانی، بصورت عمومی پرسش ها و پاسخ ها در...</p> <p>The post <a rel="nofollow" href="https://koodakchannel.com/2019/10/28/episodefive/">اپیزود پنجم : پاسخ به پرسش های شما درباره مشکلات فرزندانتان (قسمت اول)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://koodakchannel.com">پادکست کانال کودک</a>.</p> در اپیزود پنجم به تعدادی از سئوالات مخاطبان پادکست درباره مسائل و مشکلاتشان با کودکان و نوجوانان خود پاسخ داده شده که با هدف افزایش آگاهی همگانی، بصورت عمومی پرسش ها و پاسخ ها در این اپیزود قابل دسترس است.

تهیه کننده و راوی : فرهاد خوارزمی
موسیقی متن اپیزود : The Grand Budapest Hotel by Alexandre Michel Gérard Desplat
بازدید از وب سایت کانال کودک : koodakchannel.com
مشاوره اختصاصی با فرهاد خوارزمی : koodakchannel.com/booking
اطلاعات درباره پشتیبانی و اسپانسرشیپ : koodakchannel.com/sponsorship

The post اپیزود پنجم : پاسخ به پرسش های شما درباره مشکلات فرزندانتان (قسمت اول) appeared first on پادکست کانال کودک.

]]>
پاسخ به پرسشهای مخاطبان پادکست درباره فرزندانشان در اپیزود پنجم به تعدادی از سئوالات مخاطبان پادکست درباره مسائل و مشکلاتشان با کودکان و نوجوانان خود پاسخ داده شده که با هدف افزایش آگاهی همگانی، بصورت عمومی پرسش ها و پاسخ ها در این اپیزود قابل دسترس است.<br /> Farhad Kharazmi 5 اپیزود پنجم : پاسخ به پرسش های شما درباره مشکلات فرزندانتان (قسمت اول) clean 42:03
اپیزود چهارم : مادر بد ؛ مادر شاغلی که کودک زیر دو سال دارد https://koodakchannel.com/2019/10/11/episodefour/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=episodefour Fri, 11 Oct 2019 13:08:25 +0000 https://koodakchannel.com/?p=2319 https://koodakchannel.com/2019/10/11/episodefour/#comments https://koodakchannel.com/2019/10/11/episodefour/feed/ 2 <p>در اپیزود چهارم میشنوید : چرا بهتر است مادر تا دوسالگی کودک، کنار او حضور داشته باشد و شاغل نباشد؛ آسیب هایی که کودک زیر دو سال در اثر دوری از مادر متحمل میشود؛ در...</p> <p>The post <a rel="nofollow" href="https://koodakchannel.com/2019/10/11/episodefour/">اپیزود چهارم : مادر بد ؛ مادر شاغلی که کودک زیر دو سال دارد</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://koodakchannel.com">پادکست کانال کودک</a>.</p> در اپیزود چهارم میشنوید :
چرا بهتر است مادر تا دوسالگی کودک، کنار او حضور داشته باشد و شاغل نباشد
؛ آسیب هایی که کودک زیر دو سال در اثر دوری از مادر متحمل میشود
؛ در صورت ضرورت کار کردن مادر، چگونه میشود آسیب های وارده به کودک زیر دو سال را کاهش داد


تهیه کننده و راوی : فرهاد خوارزمی

بازدید از وب سایت کانال کودک : koodakchannel.com
مشاوره اختصاصی با فرهاد خوارزمی : koodakchannel.com/booking
اطلاعات درباره پشتیبانی و اسپانسرشیپ : koodakchannel.com/sponsorship

The post اپیزود چهارم : مادر بد ؛ مادر شاغلی که کودک زیر دو سال دارد appeared first on پادکست کانال کودک.

]]>
آسیب هایی که دوری از مادر به کودکان زیر دو سال وارد میکند چرا بهتر است مادر تا دوسالگی کودک، کنار او حضور داشته باشد و شاغل نباشد<br /> ؛ آسیب هایی که کودک زیر دو سال در اثر دوری از مادر متحمل میشود<br /> ؛ در صورت ضرورت کار کردن مادر، چگونه میشود آسیب های وارده به کودک زیر دو سال را کاهش داد Farhad Kharazmi 4 اپیزود چهارم : مادر بد ؛ مادر شاغلی که کودک زیر دو سال دارد clean 30:34
اپیزود سوم : آقای عزیز ، خانم محترم ؛ تک فرزندی اشتباه است https://koodakchannel.com/2019/10/04/episodethree/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=episodethree Fri, 04 Oct 2019 10:52:15 +0000 https://koodakchannel.com/?p=2283 https://koodakchannel.com/2019/10/04/episodethree/#comments https://koodakchannel.com/2019/10/04/episodethree/feed/ 1 <p>در اپیزود سوم میشنوید : توضیحاتی درباره تصورات غلط در مورد تک فرزندی؛ بررسی آسیب هایی که فرزند تک در بزرگسالی با آنها مواجه خواهد بود؛ بهتر است چه تعداد فرزند و با چه اختلاف...</p> <p>The post <a rel="nofollow" href="https://koodakchannel.com/2019/10/04/episodethree/">اپیزود سوم : آقای عزیز ، خانم محترم ؛ تک فرزندی اشتباه است</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://koodakchannel.com">پادکست کانال کودک</a>.</p> در اپیزود سوم میشنوید :
توضیحاتی درباره تصورات غلط در مورد تک فرزندی
؛ بررسی آسیب هایی که فرزند تک در بزرگسالی با آنها مواجه خواهد بود
؛ بهتر است چه تعداد فرزند و با چه اختلاف سنی از یکدیگر داشته باشیم
؛ اقداماتی که باید انجام داد تا حداقل آسیب به فرزند تک وارد شود


تهیه کننده و راوی : فرهاد خوارزمی

بازدید از وب سایت کانال کودک : koodakchannel.com
مشاوره اختصاصی با فرهاد خوارزمی : koodakchannel.com/booking
اطلاعات درباره پشتیبانی و اسپانسرشیپ : koodakchannel.com/sponsorship

The post اپیزود سوم : آقای عزیز ، خانم محترم ؛ تک فرزندی اشتباه است appeared first on پادکست کانال کودک.

]]>
توضیحاتی درباره معایب تک فرزندی توضیحاتی درباره تصورات غلط در مورد تک فرزندی<br /> ؛ بررسی آسیب هایی که فرزند تک در بزرگسالی با آنها مواجه خواهد بود<br /> ؛ بهتر است چه تعداد فرزند و با چه اختلاف سنی از یکدیگر داشته باشیم<br /> ؛ اقداماتی که باید انجام داد تا حداقل آسیب به فرزند تک وارد شود<br /> Farhad Kharazmi 3 اپیزود سوم : آقای عزیز ، خانم محترم ؛ تک فرزندی اشتباه است clean 31:46
اپیزود دوم : مسئله مهم آموزش توالت کودکان https://koodakchannel.com/2019/09/28/episode-two/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=episode-two Sat, 28 Sep 2019 08:26:52 +0000 https://koodakchannel.com/?p=2252 https://koodakchannel.com/2019/09/28/episode-two/#comments https://koodakchannel.com/2019/09/28/episode-two/feed/ 1 <p>در این اپیزود می شنوید :– چگونه عدم آموزش صحیح توالت رفتن کودک و دفع مدفوع ، ممکن است در بزرگسالی منجر به اختلال شخصیتی وسواسی مجبور شود.– بررسی اجمالی اختلال شخصیتی وسواسی مجبور– نحوه...</p> <p>The post <a rel="nofollow" href="https://koodakchannel.com/2019/09/28/episode-two/">اپیزود دوم : مسئله مهم آموزش توالت کودکان</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://koodakchannel.com">پادکست کانال کودک</a>.</p>
در این اپیزود می شنوید :
– چگونه عدم آموزش صحیح توالت رفتن کودک و دفع مدفوع ، ممکن است در بزرگسالی منجر به اختلال شخصیتی وسواسی مجبور شود.
– بررسی اجمالی اختلال شخصیتی وسواسی مجبور
– نحوه آموزش و اقداماتی که برای آموزش توالت کودک باید انجام داد.

تهیه کننده و راوی : فرهاد خوارزمی

بازدید از وب سایت کانال کودک : koodakchannel.com
مشاوره لایو با فرهاد خوارزمی : koodakchannel.com/booking
اطلاعات درباره پشتیبانی و اسپانسرشیپ : koodakchannel.com/sponsorship

The post اپیزود دوم : مسئله مهم آموزش توالت کودکان appeared first on پادکست کانال کودک.

]]>
اهمیت آموزش توالت به کودکان و تاثیر آن بر شخصیت کودک در بزرگسالی - چگونه عدم آموزش صحیح توالت رفتن کودک و دفع مدفوع ، ممکن است در بزرگسالی منجر به اختلال شخصیتی وسواسی مجبور شود.<br /> - بررسی اجمالی اختلال شخصیتی وسواسی مجبور<br /> - نحوه آموزش و اقداماتی که برای آموزش توالت کودک باید انجام داد. Farhad Kharazmi 2 اپیزود دوم : مسئله مهم آموزش توالت کودکان clean 28:11
اپیزود اول : بارداری موفق و نوزاد سالم https://koodakchannel.com/2019/09/17/episode-one/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=episode-one Tue, 17 Sep 2019 13:15:05 +0000 https://koodakchannel.com/?p=2101 https://koodakchannel.com/2019/09/17/episode-one/#comments https://koodakchannel.com/2019/09/17/episode-one/feed/ 2 <p>نکات و موضوعات و باید و نباید هایی که لازم است در دوران بارداری و پیش از بارداری بدانیم.</p> <p>The post <a rel="nofollow" href="https://koodakchannel.com/2019/09/17/episode-one/">اپیزود اول : بارداری موفق و نوزاد سالم</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://koodakchannel.com">پادکست کانال کودک</a>.</p>

نکات و موضوعات و باید و نباید هایی که لازم است در دوران بارداری و پیش از بارداری بدانیم.
در اپیزود اول میشنوید :
– در چه زمانی بهتر است که تصمیم و به بچه دار شدن بگیریم
– چه وقت رابطه جنسی داشته باشیم که صد در صد احتمال بارداری زن وجود داشته باشد
– مراقبت های پیش و پس از بارداری
– ویتامین ها و داروهای مفید برای بارداری و مراقبت از جنین
– تولد طبیعی یا سزارین ؟ کدام یک بهتر است ؟
– و مطالب مهم دیگر درباره بارداری و تولد فرزند

تهیه کننده و راوی : فرهاد خوارزمی

بازدید از وب سایت کانال کودک : koodakchannel.com
مشاوره اختصاصی با فرهاد خوارزمی : koodakchannel.com/booking
اطلاعات درباره پشتیبانی و اسپانسرشیپ : koodakchannel.com/sponsorship

The post اپیزود اول : بارداری موفق و نوزاد سالم appeared first on پادکست کانال کودک.

]]>
مطالب مهم درباره پیش از بارداری و در هنگام بارداری - در چه زمانی بهتر است که تصمیم و به بچه دار شدن بگیریم<br /> - چه وقت رابطه جنسی داشته باشیم که صد در صد احتمال بارداری زن وجود داشته باشد<br /> - مراقبت های پیش و پس از بارداری <br /> - ویتامین ها و داروهای مفید برای بارداری و مراقبت از جنین<br /> - تولد طبیعی یا سزارین ؟ کدام یک بهتر است ؟<br /> - و مطالب مهم دیگر درباره بارداری و تولد فرزند Farhad Kharazmi 1 اپیزود اول : بارداری موفق و نوزاد سالم clean 35:31