چگونه به کودکان جواب رد بدهیم و چگونه به کودکان نه بگوییم یکی از پر تکرار ترین سئوالات والدین است. جواب رد دادن و نه گفتن به کودکان و مقاومت کردن در برابر خواسته هایشان…