همیشه قرار بود بچه ها به مدرسه بروند و عمده ی زمان تحصیل آنها در مدرسه میگذشت. والدین خیالشان راحت بود که فرزندشان روزی هفت – هشت ساعت در مدسه، آنچه را که باید یاد…