خجالت در واقع نوعی ویژگی شخصیتی کودکان است. نه یک عیب و نقص که نیاز به دعوا و شرمندگی والدین داشته باشد. این ویژگی با تشویق و حمایت والدین قابل تغییر است. طبقه گفته روانشناسان خجالتی بودن…