اوتیسم یا درخودماندگی یکی از موضوعاتی است که آگاهی عمومی درباره آن در دنیا به شدت کم است. تحقیقات نشان میدهد که در آمریکای شمالی اگر از صد نفر پرسیده شود که اوتیسم چیست ؟…