می توان یکی از بزرگترین مسئولیت های زندگی را تربیت فرزندان نامید. وظایف والدین در مقابل کودک و نوجوان، تعلیم و تربیت است که آینده ای درخشان و مطمئن را به آنان هدیه دهد. اگر…

بارداری پدیده ای زیبا و دلنشین برای زن و شریک زندگی اوست. زنان با تغییرات فیزیولوژیک بسیار زیادی باردار می شود. اکثر خانم های باردار بدون مشکل خاصی این دوران را طی می کنند. و…