اپیزود چهارم کانال کودک درباره آسیب هایی است که به فرزندان زیر دوسال که مادر شاغل دارند وارد میشود و مطالب مهمی درباره اینکه چرا مادر باید تا دو سالگی کودک کنار فرزند خود بماند…

در اپیزود چهارم میشنوید : چرا بهتر است مادر تا دوسالگی کودک، کنار او حضور داشته باشد و شاغل نباشد؛ آسیب هایی که کودک زیر دو سال در اثر دوری از مادر متحمل میشود؛ در...

بیشتر بخوانید